גאולה ברשיון האומות?

כ"ג בחשון תשע"ב

שאלה:

באתר האנטי ציוני של סאטמר הובא הפסוק "וקבצך מכל העמים" המדבר על הגאולה העתידית, והובא שם טיעון כי ישנו הבדל בין זה לבין גלות בבל ששם לא פוזרו בין העמים וכו' ולכן אין ללמוד משיבת ציון זו על הגאולה העתידית, ולכן ה' בעצמו יגאל את ישראל ורק כשיעשו תשובה.

כמו כן הובא הר"י אברבנאל:

"ויצא לנו לימוד מפרשה זאת, שהשי"ת בעצמו ישיב שבותנו, כמו שאמר ושב ה' אלקיך את שבותך. ולא תהיה כפקידת בית שני ששבו ישראל לאדמתם ברשיון כורש מלך פרס ומצותו, ולכן לא התמידה ישיבתם בארץ, להיותם על ידי ילוד אשה קצר ימים ושבע רוגז, אבל לעתיד לבא הקב"ה בעצמו ישיב שבותנו, ולכן תהיה תשובתו קיימת בקיומו". (משמיע ישועה, מבשר שני, נבואה ג')

מה דעת הרב על כך?


תשובה:

רמב"ן בספר הגאולה כתב שהגאולה העתידה תהיה ברשיון האומות כבימי בית שני.