גאולת ישראל היא שחרור מעול הגויים - מקורות

ד' בחשון תשס"ט

שאלה:

הייתי מעוניין לקבל מספר רב של מקורות בחז"ל ובראשונים המוכיחים שהמושג גאולת ישראל ביהדות פירושו שחרור מעול הגויים.


תשובה:

רמב"ם מלכים. פסחים קיז. וברש"י שם ד"ה על גאולתם. שמואל: "אלא שעבוד מלכויות", ברכות יא,ב בברייתא דחכמים דבן זומא. מהר"ל נצח"י פ"א.