מס' סנהדרין על בני נח

כ"א אייר תשס"ח

שאלה:

ראיתי במסכת סנהדרין כמה דברים שלא מובנים לי בקשר לבן נח, ואשמח אם הרב שמדבר הרבה על בני נוח יסביר לי.

כתוב ששפיכות דמים ישראל בבן נח פטור, כתוב שבן נח נהרג על פי עד אחד ושופט אחד וללא אזהרה, וקצת נראה לי כאילו אפשר להוציא להורג גויים בכיף. (וגם הרמב"ם פוסק כך).

בנוסף, מה ההווה אמינא שגזל גוי מותר? ולגבי שור ישראל שנגח שור של גוי שפטור?


תשובה:

פטור אינו מותר. ועיין משך חכמה על הפסוק וכי יזיד איש בפרשת משפטים. איך הסקת מזה שבן נוח נהרג על פי עד אחד (כגון שמעיד שראה אותו רוצח) ובבית דין של דיין אחד, שאפשר להרוג גוים בכיף? חלילה! לגבי גזל הגוי עיין במאמרו של הר"ר מרגליות בספר "מחקרים בדרכי התלמוד" הוצאת מוסד הרב קוק, עמ' פ. לגבי השור של ישראל שנגח, עיין הסברו של הרמב"ם בהלכות נזקי ממון.