הרב אורי שרקי

מגל י"ה - חלק א

מתורתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

"מעייני הישועה", ג' באדר ב' תשס"ג
סיפור המגילה מגלה לנו כיצד פועלת השגחת ה' גם במצב של הסתר פנים. על כן מרובים הרמזים בעניינה המורים על ניצחון האור מתוך החושך הכפרני-עמלקי-בלעמי המכחיש את נוכחות אור ה' בכל, על יסוד זה מובן ביאורו של הרב זצ"ל בעולת ראי"ה (ח"א, עמ' תלז):

"סתם מגילה היא מגילת אסתר (גילוי הנסתר). מחצדי חקלא (קוצרי השדה) נקראים (בספר הזוהר) בעלי הסוד. ושורש הנסתרות לד' א-להינו הוא [אותיות] י"ה (שבשם בן ארבע, לעומת אותיות ו"ה שהם שורש הנגלות), על כן מגילה אותיות מגל י"ה (מלשון גילוי ומלשון כלי הקצירה כאחד), מגל הנצרך למחצד חקלא, של ההסתר דהסת"ר אסתי"ר (עפ"י הכתוב בדברים לא, יח הנדרש בחולין קלט, ב) שמכאן [רמז ל] אסתר מהתורה, ובשתי ההסתרות אי"ה (האותיות הנוספות על שורש סת"ר בשתי המילים הסתר אסתיר המכוונות כנגד הנסתרות) כח"ב (כתר = א, חכמה ובינה = י"ה שהם הנסתרות) כלולים בהן. וגמל (מגל בשיכול אותיות) אעלך גם עלה (הרואה גמל בחלום מיתה נקנסה לו מן השמים והצילוהו ממנה. ארחב"ח, מאי קרא, ואנכי אעלך גם עלה. ברכות נו, ב), סימן טהרה פנימי (גמל מעלה גרה ותוכו טהור) שחזירתו לטהרה תלויה בעליית כל הירודים (עי' אורות עמ' כו) שהוא למעלה מחזיר, העתיד להחזר לטהרתו (עי' אור החיים ויקרא יא, ז) מצד עצמו לבדו, מצד סימן הטהרה החיצוני שבו (שמפריס פרסה ותוכו טמא) גמל י"ה. ומתתקנת בזה [השפלות שב] לגימה, דעדת קרח, בחנפי לעגי מעוג (תהילים לה, טז. ונדרש בסנהדרין נב, א על עדת קרח), בשביל לגימה (אותיות מגילה) נפלו (כלומר שהמגילה בכוחה לגלות את האור הבלוע בלגימה, שדרכה להפיל את האדם, ואדרבא בפורים מתעלה על ידה). סימן אחד דטהרה (שבגמל, המקביל לטהרה הנסתרת בשיטת קרח שכל העדה כולם קדושים הבאה לו מהרגשה נכונה המשמשת שלא במקומה הראוי) הנבלע בטומאה (כדרך שנבלע קרח), העלאת גרה (עילוי הכל, "כולם קדושים") בלא הפרסת פרסה (חילוקי מדרגות בקודש, בין כהן ללוי), ובלועי קרח יעלו (עי" ב"ב עד, א), מוריד שאול ויעל (סנהדרין קח, א), ע"י אכילה דקדושה (של סעודת פורים)".

ותן לחכם ויחכם עוד.