הרב אורי שרקי

מהו המסר המרכזי העולה מספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי?

תשפ"אהקלטת וידאו