הרב אורי שרקי

חירות המחשבה

תוכנית מדעורייתא, כ"ב טבת תשפ"אהקלטת וידאו