הרב אורי שרקי

החשיבות שבחיזוק ההתיישבות בחברון

מרחשוון תשפ"אהקלטת וידאו