הרב אורי שרקי

משה כדמות היסטורית

מכללת הרצוג, אב תשע"טהקלטת וידאו