הרב אורי שרקי

רבי חיים ויטאל

סיכום שיעור, בעריכת ר' אברהם כליפא
רבנו חיים ויטאל, תלמידו הגדול של האר"י ז"ל, שעליו אמר שהוא לא בא לעולם אלא כדי ללמדו, חוסה תחת צל רבו, וכאשר אומרים "אמר האר"י", מתכוונים בדרך כלל לסיכומים של דבריו שהופיעו על ידי רבנו חיים.

יחד עם נאמנותו המופלגת לתורת רבו ותמותו הנסתרת והמסטית, רבנו חיים ויטאל היה בעל חוש ביקורתי מיוחד במינו והיה בוחן כל דבר בעין השכל: כששאלו האר"י ז"ל מדוע הוא לא כיוון בכוונות שמסר לו כדי להפגש עם נשמות מספר צדיקים, ענה רבנו חיים ויטאל שהוא "רצה לבדוק שזה אמת". כמו כן, בהקדמת "עץ חיים" - הספר הגדול שבו הוא מסכם את תורת האר"י - כתב רבנו חיים "לא כתבתי ספר זה אלא עבור מי שנתפלסף תחילה". העיסוק בתורת הקבלה בלא הקדמות שכליות כפילוסופיה, עלול להביא את האדם לבלבולים, אמונות תפלות, דמיונות והזיות, ולכן רבנו חיים ויטאל הדריך את הלומדים לנהוג בשכליות וביקורתיות. וכן, לאחר פטירת האר"י, רבנו חיים ויטאל שמר במשך עשרות שנים את סיכומיו בלי לפרסמם, משום שהוא רצה להעבירם דרך נפות רבות של בחינה שכלית ועריכה מדוייקת. אף על פי כן, לפני עריכתו הסופית, גנבו ממנו חלק מן הכתבים ופרסמו אותם לפני שהחזירום לו.

רבי חיים ויטאל, רצה להביא גאולה לעולם. ניתן לומר שהוא יישם זאת בחייו, שהרי הוא הביא לעולם את התורה שהיוותה בסיס לתורת הגאולה של הגדולים שבאו אחריו כבעל שם טוב, הרש"ש, הרמח"ל, והרב קוק.

רבנו חיים ויטאל גם כתב רשימות אישיות, "ספר החזיונות", שלא היה בכוונתו לפרסמן. שם הוא מספר על התגלויות שזכה להן בחלומותיו או על ידי רבו, על דברים עמוקים על עצמו, על נשמתו ועל חבריו, ועל תופעות מיוחדות ומסתוריות שהתרחשו בעולם. ישנם שם גם דברים אישיים על כמה מגדולי ישראל שנועדו להישאר בסתר וראוי היה שלא לפרסמם לכל.

נזכיר כאן דבר אחד המובא על ידי הבן איש חי: לאחר פטירת האר"י, הגיע רבנו חיים ויטאל לירושלים. מושל העיר, אבו סייפין, דרש ממנו להשתמש בשמות הקודש כדי לפתוח את מי הגיחון שנסתמו על ידי חזקיהו מלך יהודה. רבנו חיים סירב, והשתמש בשם קודש כדי לברוח לדמשק בקפיצת הדרך. בלילה, האר"י ז"ל הופיע אליו בחלום וגילה לו שאם הוא היה נענה לבקשת המושל, הוא היה מביא גאולה לעולם, משום שאותו שליט אינו אלא גילגול של סנחריב שבגללו חזקיהו סתם את מי הגיחון, ורבי חיים ויטאל בעצמו הינו גלגול של חזקיהו. כשענה לו רבנו חיים שהוא לא רצה להשתמש בשם קודש בעבור זה, שאלו האר"י - שהיה בעל חוש הומור גם אחרי פטירתו: אם כך, מדוע השתמשת בשמות הקודש כדי להגיע לדמשק?!

רבי חיים ויטאל עבר דברים קשים בחייו. היו לו גם מאבקים אישיים, במיוחד בזמן שהותו בדמשק לאחר פטירת האר"י, בעניינים של משרות רבניות. כל זה אינו פוגם בקדושתו המופלגת ובזכותו הגדולה להיות הצינור היחידי שנבחר על ידי רבנו האר"י כדי למסור את תורת הגאולה לעם ישראל.