הרב אורי שרקי

חנוכה - מהו המאבק של עם ישראל ביוונים בימינו אנו?

המהר"ל מפראג על נרות חנוכה, מתוך הספר "נר מצווה"

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כסלו תשע"טהקלטת וידאו