זמן הדלקת נרות חנוכה

כ' בכסלו תשס"ז

שאלה:

מה הזמן הנכון להדלקת נרות חנוכה? בשקיעה או בצאת הכובים? ואם בצאת הכוכבים למה אמרו חכמנו (גמרא ושולחן ארוך) בשקיעה? הרי חכמנו הכירו את המושג "צאת הכוכבים"!!

תשובה:

שקיעת החמה. מה שמרן בשולחן ערוך כתב סוף שקיעה, הוא לשיטתו שפוסק כרבינו תם, וזה קרוב לזמן צאת הכוכבים. אבל עם ישראל לא נהג כר"ת בהלכות שבת החמורות, ק"ו בהלכות חנוכה.