תשובה קדמה לעולם

כ' בכסלו תשס"ז

שאלה:

כיצד ניתן להסביר כי התשובה קדמה לעולם הלא לפני החטא, בעולם שאין בו טוב ורע לא שייך המושג של לשוב אל הטוב ששייך רק לאחר עץ הדעת טוב ורע.

תשובה:

התשובה ביסודה אינה חזרה מן החטא כי אם השיבה אל מקור החיים, כך שאין כל צורך בחטא כדי לשוב כי אם בהכרה שאני נברא ומתוך כך משתוקק אל מי שבראני.