הרב אורי שרקי

יום העצמאות - הראי"ה קוק על המדינה

ניסן תשע"ח
כתב הרב קוק זצ"ל (אורות עמ' קס):

"אין המדינה האושר העליון של האדם. זה ניתן להאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה, שנשארו המוני האידיאות, שהן עטרת החיים של האנושיות, מרחפים ממעל לה, ואינם נוגעים בה. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהויתה תוכן האידיאלי היותר עליון שהוא באמת האושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם האושר, ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כסא ד' בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה ד' אחד ושמו אחד, שזהו באמת האושר היותר עליון".

היות מדינת ישראל יסוד כסא ה' בעולם איננו תלוי במידת דתיותה או צדקותה של המדינה, כי אם בשל היותה הנושא של הערכים העליונים של האנושות, בין במודע בין שלא במודע, כשם שעם ישראל גם הוא עם ה' בעל כורחו: "בין כך ובין כך נקראים בנים" (קידושין לו, א). כך מפורש בדברי הרב (שם):

"אמת, שאושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך כדי להעלות אורו בימי חושך, אבל לא מפני זה יחדל מלהיות האושר היותר גדול".

ואכן המציאות היא שמאז קמה המדינה נתקדש שם שמים בעולם מעצם העובדה שהתערערה הנחת היסוד של התיאולוגיה הנוצרית ששפלותם הנצחית של ישראל היא ראיה לצדקת מתנגדיהם. את כל זאת כתב הנביא יחזקאל (לו, כב-כג) באופן מפורש: "לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קדשי אשר חללתם בגוים אשר חללתם בתוכם, וידעו הגוים כי אני ה'".