הרב אורי שרקי

עם קדוש

מתורתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

"מעייני הישועה"
עס ישראל קדוש הוא. תואר נעלה זה דורש ברור. על שום מה זכינו לו? שתי דעות מוטעות נאמרו בנושא זה, ונסמן אותן לפי שני נושאיהן המפורסמים: שיטת קורח ושיטת ישעיהו ליבוביץ'. קורח סבר ש"כל העדה כולם קדושים", אין צורך בכל מאמץ: הקריאה של "כל העדה כולם קדושים ובתוכם ד' " היתה קריאה לועגת לכל תוכן הקודש ולכל הרוממות וההכנה התוכית, הדרושה להעשות עד שיהיה הקודש מבוסס בחיים באמת, שיהיה מובטח מכל פגם וסאוב, שלא יהפך לרועץ וצרה היותר גדולה של העולם (אורות עמוד לב).

לעומתו סובר ליבוביץ' שאין כל קדושה לעם ישראל ללא קיום מצוות. נטיה לרעיון זה מצויה בשיטה החרדית לגווניה. לאור תהיה זו , ראוי להביא דבריו העמוקים של הרב זצ"ל באגרותיו:

"ידע הדרת-גאונותו, ששני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקדשות האלוהית עמהם. האחד הוא סגולה והשני הוא ענין בחירה, זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. החלק של הסגולה הוא הרבה באין ערוך כלל, יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה, אלא שברית כרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה כ"א לפי אותה המידה שהבחירה מסייעת את גילויה, א"כ הכל תלוי לפי רוב המעשה וקדושת האמונה ותלמוד-תורה. והשי"ת, הנוהג בחסדו בכל דור, מסדר הוא את סידרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם: לפעמים כח-הבחירה מתגבר וכח-הסגולה עומד במצב ההעלם ואינו ניכר, ולפעמים כח-הסגולה מתגבר וכח הבחירה עומד במצב הנעלם. וכל עיקרה של ברית-האבות, שאיננו פוסק אפילו כשתמה כבר זכות-אבות , הוא בא מצד הסגולה ובעקבא-דמשיחא, מתגבר ביותר כח-הסגולה שהוא תוכן "זוכר חסדי אבות ומביא גואל למען שמו באהבה", כלומר לא מצד הבחירה שהיא באה מצד המעשים הטובים שבבנים ומצד התשובה אלא למען שמו, המתגלה ע"י זכירת חסדי אבות." (אגרות הראי"ה אגרת תקנ"ה)

הסגולה הינה תכונת הכלל ואילו הבחירה היא עבודתו של הפרט על מנת לגלות בו את קדושת הכלל. לא כל העדה כולם קדושים, אלא "כל העדה קדושה", והפרט מתאמץ לקיים את הצו "קדושים תהיו", לאמץ בפרטיותו את קדושת האומה.