הרב אורי שרקי

תהילים - עושר, חכמה וגבורה בסייעתא דשמיא (מזמור קכ"ז)

שבט תשע"זהקלטת וידאו