הרב אורי שרקי

חינוך ואמת

מתורתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

"מעייני הישועה", כ' בתשרי תשס"ב
התלבטות מצויה היא אצל מחנכים ומעצבי דור: עד כמה להעלים את האמת על מנת שלא להזיק למתחנך. אמנם יש שהותר לפעמים לשנות מפני השלום, או על מנת למנוע חילול השם. בדומה לזה גם מצאנו שהותרה תחרות לא הוגנת משום "קנאת סופרים תרבה חכמה". כל אלה בכלל המובא ע"י הרב זצ"ל באורות (עמ' פ"ז):

"ישנם דברים טובים וקדושים שהסיבות המחזיקות אותם בעולם הן כעורות כמו חולשה, שקר, רשעות, שלפעמים הן תומכות את יסוד הטוב של בושה, צניעות, אמונה וכיוצא בהם."

אך מצב זה לא יתכן לו להתקיים לנצח, משום שהוא בעצמו מחולל רע:

"אמנם כמו שטובתם של רשעים רעה היא אצל הצדיקים, ככה היא הטובה שמקבל הטוב והקדוש מהרע והטמא, מחוללת היא רעות רבות". (שם)

מוכרחים להשתחרר מסיוע הרע לטוב:

"ואין אור גאולה יוצא לפועל כי אם ע"י מה שיהרסו כל היסודות הרעים, אפילו אותם שמחזיקים את הטוב והקודש. ואף-על-פי שעל ידי זה סובל הטוב, הקודש והאמונה, והם יורדים ונראים כמדלדלים, דלדול זה וירידה זו עליה והתעודדות הם באמת, שאחר הריקבון של היסודות הרעים הללו, יחל מיד לצמוח אור הזהר והקודש על יסודות בריאים של דעה, חכמה, גבורה, תפארת, נצח והוד, ובזה תוסד מלכות עולמים לאור ד' וטובו באחרית הימים בחסדי דוד הנאמנים". (שם)