הרב אורי שרקי

התפקיד שלי

מתורתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

"מעייני הישועה", ז' באדר תשס"ב
מצוי הדבר מאוד שאדם בונה את חייו על פי דגם של אישיות נערצה אותה הוא מעונין לחקות. ומכיוון שאין אדם דומה למשהו, ואין כשרונותיו של זה ככשרונותיו של זה מתמלא הלב בתסכול ומרירות. כל זאת היה ניתן לתיקון אם היה האדם שם על ליבו ,שהוא הנו היחיד המסוגל למלא תפקיד ייחודי: להיות עצמו. את זאת מבאר מרן הרב זצ"ל לתפילה "אלוהי עד שלא נוצרתי איני כדאי" (עולת ראיה ב,שנו):

"כל אותו הזמן הבלתי מוגבל שמעולם עד שנוצרתי, ודאי לא היה דבר בעולם שהיה צריך לי. כי אם הייתי חסר בשביל איזה תכלית והשלמה הייתי נוצר, מכיוון שלא נוצרתי עד אותו הזמן הוא עוד, שלא להברות, ולא היה בי צורך כי אם לעת כזאת שנבראתי, מפני שהגיעה השעה שאני צריך למלא איזה דבר להשלמת המציאות."

הרי לפנינו שכל נפש מישראל היא עולם מלא, לכל אחד תפקיד ייחודי בהשלמת הבריאה.