הרב אורי שרקי

בלק - למה נבואותיו של בלעם מופיעות בתורה?

"גילוי דעת", תמוז תשע"ו
אמרו חז"ל (בבא בתרא יד, ב): "משה כתב ספרו ואיוב ופרשת בלעם". אמנם כלולות נבואותיו של בלעם בספר התורה, ומה הצורך לציין שמשה כתב אותן, והלוא כל התורה נכתבה על ידי משה? אלא שיש לנבואותיו של בלעם מעמד מיוחד כמייצגות את עולם הרוח של אומות העולם, שבלעם הוא עבורן מה שמשה הוא עבור ישראל, כמשמעות הפשוטה של הביטוי שבאומות קם כמשה. מאחר והתורה ניתנה לישראל בפרט ולא לאומות העולם היה מקום לחשוב שאין להכליל את דברי בלעם בספר התורה. אלא שמשה רבינו מכוח גודל קדושתו היה מתנבא באותן נבואות בלעם עצמו, וידע את תוכנן לא רק בגלל שה' הודיעו שבלעם אמר כך וכך אלא מפני שהוא בעצמו השיג את מה שבלעם השיג. ונכנסו נבואות אלה לספר התורה ללמדך שאין התורה שלימה בלי לכלול בקרבה את עולמם הרוחני של האומות. התולדה המעשית של הרעיון הזה היא ההכרח לעסוק במסרים האוניברסליים של היהדות, הכוללים את הוראת המצוות שנצטוו בהן בני נוח, וכל ההשפעות שיש לעם ישראל להשפיע על האנושות כולה.