הרב אורי שרקי

פורים - התגלות ה' בטוב וברע

אדר ב' תשע"ו
איפה ה'?

איפה ה' מופיע במגילה? יש שאמרו שכל מקום שמופיע "המלך" הוא מלכו של עולם ויש שאמרו בראשי התיבות "יבוא המלך והמן היום ". אך יש לומר שה' נמצא באמת בכל המגילה. דווקא בגלל שהוא לא מוזכר, ה' מופיע בכל המגילה מתחילה ועד סוף. כך בספר שמות יש אופן נסתר "זה שמי לעֹלם" - העלם, שם הויה, שלא מבוטא. ויש שם אדנות, שאומרים אותו, יש שני אופני קריאה א-לוהית. מפורש בתחילת מסכת מגילה: "מגילה נקראת", כלומר: מגלים את הנסתר". איך מגלים? בשני סוגי גילוי באלוהות: שם אדנות ושם הוי"ה. ממשיכה המשנה: נקראת ב: יא+יב+יג+יד+טו = 65 =שם אדנות הגילוי. "לא פחות" =י אדר +"ולא יותר" ט"ז אדר= 26 שם הויה הנעלם. זו מהות המגילה, ע"י המגילה מגלים את מה שאי אפשר לגלות בדרך כלל.פגישה עם ה'

מועדי ה' - מלשון ועד, פגישה.

לפעמים יש פגישה עם הפנים "שלש פעמים בשנה... את פני האדון ה". ויש יותר פנימי "לפני ולפנים" - ר"ה יוה"כ ושמחת תורה - ביוהכ"פ - כהן גדול שהיה נכנס לפני ולפנים ר"ה - בגמרא נאמר על התקיעה שהיא "כלִפְנַי ולפנים דַמִי". ושמחת תורה - נאמר על התורה "יקרה היא מפנינים" ומפרשים "מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים".

ויש שבהם יש מפגש עם הצד האחורי "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני". "לא תשתחווה לא-ל אחר", וכי יש אל אחר?! הפרוש הוא שאסור להשתחוות לצד האחר - ל"סיטרא אחרא". לה' יש גילוי דרך הטוב, לא עובדים את ה' ברע.

אך האמת לאמיתה היא שה' מתגלה בטוב וברע, אך אסור לעובדו ברע. אם אתה עובד את ה' ברע אז אתה אומר שאין הבדל בין טוב לרע, אין חילוקי מדרגות במציאות. באופן הגלוי יש חילוקי מדרגות במציאות, אך בנסתר אין חילוקי מדרגות. לכן אמר מרדכי לאסתר: "רווח והצלה... ממקום אחר".

לא כדאי שיבוא משם הרווח וההצלה.הגאולה בכל זאת באה דרך המן

את זממו המן לא הצליח להוציא אל הפועל, אך הוא הביא את הגאולה. אמרו חז"ל: "אם אינם עושים תשובה - מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כהמן" ואז תבוא הגאולה. יש צד של התגלות ה' דרך הרע שאסור לחשוף אותה בגלוי - אלא בפורים בלבד. כדי להגיע למצב שניתן לדבר על זה בלי להיות אפיקורוס, חייבים להיות שיכורים. 'חייב איניש לבסומי עד דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי' - יש מקום שזה נכון אך א"א לומר זאת בגלוי. השאלות על מהות הרע ועל איך ה' פועל דרך הרע זה אכן קשה - כמו שאלת 'צדיק ורע לו'.