לימוד תורה ופרנסה

כ"ג בניסן תשע"ה

שאלה:

בני , בן 24, לומד בישיבה זה שלוש שנים . הצעתי לו שילמד גם מקצוע במקביל ללימודים כדי שתהיה לו פרנסה לעתיד כאשר תהיה לו משפחה בע"ה. הוא אומר לי שלא כתוב בתורה שצריך לעבוד אלא רק ללמוד. ברצוני לדעת האם באמת כתוב בתורה שלא צריך לעבוד. אם כן, מהיכן תהיה פרנסה?

תשובה:

רמב"ם, משנה תורה, פרק ג':

"ט [י] כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה, ויתפרנס מן הצדקה--הרי זה חילל את השם, וביזה את התורה, וכיבה מאור הדת, וגרם רעה לעצמו, ונטל חייו מן העולם הבא: לפי שאסור ליהנות בדברי תורה, בעולם הזה.

י אמרו חכמים, כל הנהנה מדברי תורה, נטל חייו מן העולם. ועוד ציוו ואמרו, לא תעשם עטרה להתגדל בהם, ולא קורדום לחפור בהם. ועוד ציוו ואמרו, אהוב את המלאכה, ושנוא את הרבנות. וכל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטילה; וסוף אדם זה, שיהא מלסטס את הברייות.

יא מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו, ומידת חסידים הראשונים היא; ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה, ולעולם הבא: שנאמר "יגיע כפיך, כי תאכל; אשריך, וטוב לך" (תהילים קכח,ב)--"אשריך" בעולם הזה, "וטוב לך" לעולם הבא שכולו טוב".