הרמב"ם על לימוד תורה לנשים

כ"א באלול תשס"ו

שאלה:

איך ועל סמך מה מתירים בדורנו לימוד תורה עיוני (לא לצורך הלכות) לנשים (למרות הדברים המפורשים בגמרא והרמב"ם)?

תשובה:

א. בשום מקום לא כתב הרמב"ם שאסור ללמד תורה לנשים.
ב. הביטוי "ציוו חכמים" בלשון הרמב"ם הוא תמיד עצה טובה ולא חיוב.
ג. אם זה חמור, מדוע כתב שאשה שלמדה תורה יש לה שכר?
ד. "שלא ילמד אדם את בתו תורה, מפני שרוב הנשים אין דעתן מכוונת להתלמד וכו'". לפי זה תלוי הדבר ברוב ומיעוט. וזו פרופורציה העשויה להשתנות, ואכן כך הוא בימינו.