רצון נשמה להברא - מקור

כ"ז בתשרי, י' בכסלו תשע"דשאלה 1:

איפה מוזכר בתורה או בתנ"ך שהנשמה טרם היווצרה נשאלה אם רוצה להיברא?

תשובה 1:

זה לא מוזכר בתורה או בתנ"ך.שאלה 2:

אז חז"ל קבעו על פי הכרח הגיוני או ממקור אחר?

תשובה 2:

בדרשת הכתוב "וכל צבאם". ר"ה יא, א. ועיין רש"י שם ד"ה לדעתן.שאלה 3:

רציתי לדעת מהו המקור של רש"י בפרושו לדעתן נבראו במסכת ראש השנה יא.

תשובה 3:

"על כורחך אתה נוצר". היצירה היא 40 יום אחרי ההפריה. ולא אמרו על כרחך הוזרעת.