התנגדות לרב קוק

כ"ז בכסלו תשע"ג

שאלה:

הרב יוסף מרדכי ידיד הלוי כתב לרב שלמה אליעזר אלפנדרי על הספר אורות של הרב קוק: "נא גבור איש אלקים קדוש הוא יעמוד לימין התורה הקדושה שנתחלל כבודה אשר בעוונותינו הרבים איש אחד קם להשתרר על עם ד' ובתחבולותיו ישב רב על עדה קדושה וגדולה עדת אשכנזים שיש רבנים וגאונים חסידים ואנשי מעשה, ולא יגיע בתורה אפילו לקרסולי רגליהם של הגאונים הגדולים ובפרט זקני הרבנים הגאונים הגדולים המפורסמים בתורה ויראה ובחסידות הרי הם מ"ע כבוד רבינו הגאון יצחק ירוחם דיסקין שליט"א והרב הגאון יוסף חיים זוננפלד שליט"א, ובעוונותינו הרבים זה האיש לרוב גאותו כי גבה לבו מאוד כמעט נטרפה דעתו וחיבר ספר אשר כתוב בו דברים של דופי ודברי אפיקורסות נגד תוה"ק [=תורה הקדושה] והוא ודאי מגלה פנים בתורה שלא כהלכה דברים שאסור לשומען כמו שיראה כת"ר [=כבוד תורתו] במחברת הנ"ל הנקראת "אורות" אוי לאוזניים שכך שומעות... ובלי ספק שספר הנ"ל טעון שריפה שלא יהיו נגררין אחריו."

האם כבוד הרב יכול להסביר את הדברים האלה והאם יש רבנים גדולים אחרים שהביעו תמיכה ברב קוק ובספריו?


תשובה:

דברים אלה ידועים. וכבר כתב הרב איסר זלמן מלצר שאין להתחשב כלל בדברי המערערים על קדושת ספרי הרב קוק.