הרב אורי שרקי

שיעורים על מדרש "בראשית רבה" - פרשת נח

טכניון, תש"ס-תשס"ב, קבצי MP3.


 

פרשה כ"ח

שיעור 1 - כ"ח-א', "ויאמר ה' אמחה את האדם" (בראשית ו'-ז') . 41 דקות, 15MB.
שיעור 2 - כ"ח-ג', כל היקום נמחה במים, 23 דקות, 8MB.
שיעור 3 - כ"ח-ד', כמה דורות נימוחו? 27 דקות, 10MB.
שיעור 4 - כ"ח-ו', מאדם ועד בהמה נשמדו במבול, 35 דקות, 12MB.

 

פרשה כ"ט

שיעור 1 - כ"ט-א', "ונח מצא חן בעיני ה'" (בראשית ו'-ח') . 32 דקות, 12MB.
שיעור 2 - כ"ט-ג', "ונח מצא חן בעיני ה'" (בראשית ו'-ח') . 27 דקות, 10MB.

 

פרשה ל'

שיעור 1 - ל'-א', "אלה תולדות נח" (בראשית ו'-ט'). 27 דקות, 10MB.
שיעור 2 - ל'-ב', "אלה תולדות נח" (בראשית ו'-ט'). 26 דקות, 9MB.
שיעור 3 - ל'-ו', "אלה תולדות נח" (בראשית ו'-ט'). 19 דקות, 7MB.
שיעור 4 - ל'-ח', "תמים היה בדורותיו" (בראשית ו'-ט'). 20 דקות, 7MB.
שיעור 5 - ל'-ח', "תמים היה בדורותיו" (בראשית ו'-ט'). 21 דקות, 8MB.
שיעור 6 - ל'-ט', "תמים היה בדורותיו" (בראשית ו'-ט'). 39 דקות, 14MB.

 

פרשה ל"א

שיעור 1 - ל"א-א', "ויאמר א-להים לנח קץ כל בשר בא לפני" (בראשית ו'-י"ג). 33 דקות, 12MB.
שיעור 2 - ל"א-ח', "עשה לך תיבת עצי גופר" (בראשית ו'-י"ד). 36 דקות, 13MB.
שיעור 3 - ל"א-ט', "קנים תעשה את התיבה" (בראשית ו'-י"ד). כ' בשבט תשס"א. 42 דקות, 15MB.
שיעור 4 - ל"א-י', "וזה אשר תעשה אותה" (בראשית ו'-ט"ו). 32 דקות, 11MB. חסר סוף ההקלטה.
שיעור 5 - ל"א-י"ב, "ואני הנני מביא את המבול" (בראשית ו'-י"ז). י"א באדר תשס"א. 34 דק', 12MB. איכות ההקלטה גרועה בתחילת הקובץ.

 

פרשה ל"ב

שיעור 1 - ל"ב-א', "בא אתה וכל ביתך אל התיבה" (בראשית ז'-א'). 30 דקות, 11MB.
שיעור 2 - ל"ב-ד', "מכל הבהמה הטהורה". (בראשית ז'-ב'). 39 דקות, 14MB.
שיעור 3 - ל"ב-ו', "ונח בן שש מאות שנה" (בראשית ז'-ו') . 36 דקות, 13MB.
שיעור 4 - ל"ב-ח', "בעצם היום הזה בא נח" (בראשית ז'-י"ג) . 27 דקות, 10MB.
שיעור 5 - ל"ב-ט', "ויהי המבול ארבעים יום על הארץ" (בראשית ז'-י"ז). 34 דקות, 12MB.

 

פרשה ל"ג

שיעור 1 - ל"ג-א', "ויזכור א-להים את נח" (בראשית ח'-א'). 42 דקות, 15MB.
שיעור 2 - ל"ג-ב', "ויזכור א-להים את נח" (בראשית ח'-א'). כ"ט באייר תשס"א. 33 דקות, 12MB.
שיעור 3 - ל"ג-ג', "ויזכור א-להים את נח" (בראשית ח'-א'). 8 דקות, 3MB.
שיעור 4 - ל"ג-ג', "ויזכור א-להים את נח" (בראשית ח'-א'). 12 דקות, 5MB. חסרים התחלה וסוף ההקלטה.
שיעור 5 - ל"ג-ה', "ויהי מקץ ארבעים יום" (בראשית ח'-ו'). 37 דקות, 13MB.
שיעור 6 - ל"ג-ו', "וישלח את היונה" (בראשית ח'-ח'). 22 דקות, 8MB.
שיעור 7 - ל"ג-ז', "ויהי באחת ושש מאות שנה..." (בראשית ח'-ג'). כ"ח בסיון תשס"א. 31 דקות, 11MB.

 

פרשה ל"ד

שיעור 1 - ל"ד-ג', המרד של דור המבול. ו' במרחשון תשס"ב. 34 דקות, 12MB.
שיעור 2 - ל"ד-ח', "וכל החיה אשר אתך" (בראשית ח'-י"ז) . 33 דקות, 12MB.
שיעור 3 - ל"ד-ט', "ויבן נח מזבח לה'" (בראשית ח'-כ'). 45 דקות, 16MB.
שיעור 4 - ל"ד-י"א, "עד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום..." (בראשית ח'-כ"ב). 27 דקות, 10MB.
שיעור 5 - ל"ד-י"ב, "ויברך א-להים את נח ואת בניו" (בראשית ט'-א'). 26 דקות, 9MB.
שיעור 6 - ל"ד-י"ד, "שפך דם האדם באדם דמו ישפך" (בראשית ט'-י'). י"ב בכסלו תשס"ב. 21 דקות, 8MB.
שיעור 7 - ל"ד-ט"ו, "ואתם פרו ורבו" (בראשית ט'-ז'). 29 דקות, 10MB.

 

פרשה ל"ה

שיעור 1 - ל"ה-ב', "זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם" (בראשית ט'-י"ב). 20 דקות, 7MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 2 - ל"ה-ג', "את קשתי נתתי" (בראשית ט'-י"ג). י' בטבת תשס"ב. 36 דקות, 13MB.
שיעור 3 - ל"ה-ג', "את קשתי נתתי" (בראשית ט'-י"ג). 33 דקות, 12MB.

 

פרשה ל"ו

שיעור 1 - ל"ו-ב', "ויהיו בני נח היוצאים מן התבה" (בראשית ט'-י"ח). כ"ד בטבת תשס"ב. 37 דקות, 13MB.
שיעור 2 - ל"ו-ז', "ויקץ נח מיינו" (בראשית ט'-כ"ד). ב' בשבט תשס"ב. 37 דקות, 13MB.
שיעור 3 - ל"ו-ח', "ויאמר ברוך ה' א-להי שם" (בראשית ט'-כ"ו). ט' בשבט תשס"ב. 26 דקות, 9MB.

 

פרשה ל"ז

שיעור 1 - ל"ז-א', "בני יפת גומר ומגוג " (בראשית י'-ב'). ט"ז בשבט תשס"ב. 40 דקות, 14MB.
שיעור 2 - ל"ז-ד', "ותהי ראשית ממלכתו בבל" (בראשית י'-י'). 11 דקות, 4MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 3 - ל"ז-ד', "ותהי ראשית ממלכתו בבל" (בראשית י'-י'). 26 דקות, 9MB. חסר סוף ההקלטה.
שיעור 4 - ל"ז-ה', "ומצרים ילד את לודים" (בראשית י'-י"ג). כ"ז בניסן תשס"ב. 45 דקות, 16MB.

 

פרשה ל"ח

שיעור 1 - ל"ח-ב', חטא דור הפלגה. י"א באייר תשס"ב. 26 דקות, 10MB.
שיעור 2 - ל"ח-ו', חטא דור הפלגה. 22 דקות, 8MB.
שיעור 3 - ל"ח-ז', "ויהי בנסעם מקדם" (בראשית י"א-ב'). ג' בסיון תשס"ב. 38 דקות, 13MB.
שיעור 4 - ל"ח-ט', "ירד ה' לראות את העיר" (בראשית י"א-ה'). י' בסיון תשס"ב. 30 דקות, 11MB.
שיעור 5 - ל"ח-ט', "ירד ה' לראות את העיר" (בראשית י"א-ה'). י"ז בסיון תשס"ב. 29 דקות, 10MB.
שיעור 6 - ל"ח-י"א, "על כן קרא שמה בבל" (בראשית י"א-ט'). כ"ד בסיון תשס"ב. 41 דקות, 15MB.
שיעור 7 - ל"ח-י"ד ובהמשך ל"ט-א', "ויקח אברם ונחור להם נשים" (בראשית י"א-כ"ח). 21 דקות, 8MB.