הרב אורי שרקי

שיעורים על מדרש "בראשית רבה" - פרשת וירא

טכניון, תשס"ה-תשס"ו, קבצי MP3.שיעור 1 - מ"ח-א', "וירא אליו ה'" (בראשית י"ח-א'). ז' בסיון תשס"ה, 28 דקות, 10MB.
שיעור 2 - מ"ח-ב', "וירא אליו ה'" (בראשית י"ח-א'). י"ד בסיון תשס"ה, 25 דקות, 9MB.
שיעור 3 - מ"ח-ו', "וירא אליו ה'" (בראשית י"ח-א'). כ"א בסיון תשס"ה, 25 דקות, 9MB.
שיעור 4 - מ"ח-ח', "והוא יושב פתח האהל" (בראשית י"ח-א'). ה' בתמוז תשס"ה, 31 דקות, 11MB.
שיעור 5 - מ"ח-ט', "והנה שלושה אנשים נצבים עליו" (בראשית י"ח-ב'). ח' בתשרי תשס"ו, 30 דקות, 7MB.
שיעור 6 - מ"ח-י', "ויאמר אדני אם נא מצאתי חן" (בראשית י"ח-ג'). כ"ט בתשרי תשס"ו, 26 דקות, 10MB.
שיעור 7 - מ"ח-י"ב, "וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי" (בראשית י"ח-ו'). ו' במרחשון תשס"ו, 20 דקות, 7MB.
שיעור 8 - מ"ח-י"ד, "ויקח חמאה וחלב" (בראשית י"ח-ח'). י"ג במרחשון תשס"ו, 19 דקות, 7MB.
שיעור 9 - מ"ח-ט"ו, "ויאמרו אליו איה שרה אשתך" (בראשית י"ח-ט'). כ' במרחשון תשס"ו, 22 דקות, 5MB.
שיעור 10 - מ"ח-י"ז, "ותצחק שרה בקרבה לאמר" (בראשית י"ח-י"ב). כ"ז במרחשון תשס"ו, 19 דקות, 7MB.
שיעור 11 - מ"ח-י"ט, "היפלא מה' דבר" (בראשית י"ח-י"ד). כסלו תשס"ו, 19 דקות, 7MB.
שיעור 12 - מ"ט-א', "וה' אמר המכסה אני מאברהם" (בראשית י"ח-י"ז). י"ט בכסלו תשס"ו, 25 דקות, 6MB.
שיעור 13 - מ"ט-ב', "וה' אמר המכסה אני מאברהם" (בראשית י"ח-י"ז). ג' בטבת תשס"ו, 34 דקות, 12MB.
שיעור 14 - מ"ט-ב', "וה' אמר המכסה אני מאברהם" (בראשית י"ח-י"ז). י"ז בטבת תשס"ו, 20 דקות, 5MB.
שיעור 15 - מ"ט-ב', "וה' אמר המכסה אני מאברהם" (בראשית י"ח-י"ז). כ"ד בטבת תשס"ו, 33 דקות, 12MB.
שיעור 16 - מ"ט-ג', "ואברהם היו יהיה" (בראשית י"ח-י"ח). ב' בשבט תשס"ו, 26 דקות, 6MB.
שיעור 17 - מ"ט-ה', "ויאמר ה' זעקת סדום ועמורה כי רבה" (בראשית י"ח-כ'). ז' באדר תשס"ו, 9 דקות, 2MB.
שיעור 18 - מ"ט-ו', "ארדה נא" (בראשית י"ח-כ"א). אדר-ניסן תשס"ו, 25 דקות, 9MB.
שיעור 19 - מ"ט-ז', "ויפנו משם האנשים" (בראשית י"ח-כ"ב). כ"ז בניסן תשס"ו, 26 דקות, 6MB.
שיעור 20 - מ"ט-ח', "ויגש אברהם" (בראשית י"ח-כ"ג). י"א באייר תשס"ו, 25 דקות, 6MB.
שיעור 21 - מ"ט-ט', "חלילה לך" (בראשית י"ח-כ"ה). י"ח באייר תשס"ו, 27 דקות, 9MB.
שיעור 22 - מ"ט-י', "ויאמר ה' אם אמצא בסדום" (בראשית י"ח-כ"ו). כ"ה באייר תשס"ו, 23 דקות, 9MB.
שיעור 23 - מ"ט-י"א, "ויען אברהם ויאמר הנה נא הואלתי" (בראשית י"ח-כ"ז). ג' בסיון תשס"ו, 30 דקות, 7MB.
שיעור 24 - נ'-א', "ויבאו שני המלאכים סדומה בערב" (בראשית י"ט-א'). י' בסיון תשס"ו, 30 דקות, 11MB.
שיעור 25 - נ'-ג', "סדומה" (בראשית י"ט-א'). י"ז בסיון תשס"ו, 30 דקות, 11MB.
שיעור 26 - נ'-ה', "טרם ישכבו" (בראשית י"ט-ד'). כ"ד בסיון תשס"ו, 23 דקות, 8MB.
שיעור 27 - נ'-ח', "וישלחו האנשים את ידם ויביאו את לוט אליהם" (בראשית י"ט-י'). א' בתמוז תשס"ו, 22 דקות, 5MB.
שיעור 28 - נ'-י', "וכמו השחר עולה ויאיצו המלאכים בלוט לאמר" (בראשית י"ט-ט"ו). ח' בתמוז תשס"ו, 27 דקות, 7MB.