הרב אורי שרקי

שיעורים על מדרש "בראשית רבה" - פרשת לך לך

טכניון, תשס"ג-תשס"ו, קבצי MP3.

פרשה ל"ט

שיעור 1 - ל"ט-ב', "ויאמר ה' אל אברם לך לך" (בראשית י"ב-א'). 30 דקות, 11MB.
שיעור 2 - ל"ט-ה', "ויאמר ה' אל אברם לך לך" (בראשית י"ב-א'). 33 דקות, 12MB.
שיעור 3 - ל"ט-ח', "ויאמר ה' אל אברם לך לך" (בראשית י"ב-א'). ט"ז במרחשון תשס"ג. 30 דקות, 11MB.
שיעור 4 - ל"ט-ח', "ויאמר ה' אל אברם לך לך" (בראשית י"ב-א'). ט"ז במרחשון תשס"ג. 21 דקות, 8MB.
שיעור 5 - ל"ט-ט', "ויאמר ה' אל אברם לך לך" (בראשית י"ב-א'). כ"ג במרחשון תשס"ג. 24 דקות, 9MB.
שיעור 6 - ל"ט-י"א, "ואעשך לגוי גדול" (בראשית י"ב-ב'). 24 דקות, 9MB.
שיעור 7 - ל"ט-י"א, "ואעשך לגוי גדול" (בראשית י"ב-ב'). 22 דקות, 8MB.
שיעור 8 - ל"ט-י"ב, "ואברכה מברכיך" (בראשית י"ב-ג'). י"ד בכסלו תשס"ג. 21 דקות, 8MB.
שיעור 9 - ל"ט-י"ב, "ואברכה מברכיך" (בראשית י"ב-ג'). כ"א בכסלו תשס"ג. 21 דקות, 8MB.
שיעור 10 - ל"ט-י"ג, "וילך אברם כאשר דבר אליו ה'" (בראשית י"ב-ד'). 14 דקות, 5MB.
שיעור 11 - ל"ט-י"ד, "ואת הנפש אשר עשו בחרן " (בראשית י"ב-ה'). 28 דקות, 10MB.
שיעור 12 - ל"ט-ט"ז, "ויבן שם מזבח לה'" (בראשית י"ב-ז'). 32 דקות, 11MB.
שיעור 13 - ל"ט-ט"ז - מ'-א', "ויבן שם מזבח לה'" (בראשית י"ב-ז'). 23 דקות, 8MB.

 

פרשה מ'

שיעור 1 - מ'-ב', "ויהי רעב בארץ" (בראשית י"ב-י'). 37 דקות, 13MB.
שיעור 2 - מ'-ב', "ויהי רעב בארץ" (בראשית י"ב-י'). 26 דקות, 9MB.
שיעור 3 - מ'-ד', "ויהי כאשר הקריב לבא מצרימה" (בראשית י"ב-י"א). 21 דקות, 8MB.
שיעור 4 - מ'-ה', "ויהי כבא אברם מצרימה ויראו המצרים" (בראשית י"ב-י"ד). ז' באדר ב' תשס"ג. 24 דקות, 9MB.
שיעור 5 - מ'-ו', "ולאברם היטיב בעבורה ויהי לו צאן ובקר" (בראשית י"ב-ט"ז). כ"א באדר ב' תשס"ג. 25 דקות, 9MB.

 

פרשה מ"א

שיעור 1 - מ"א-א', "וינגע ה' את פרעה נגעים גדולים" (בראשית י"ב-י"ז). כ"ז בניסן תשס"ג. 27 דקות, 10MB.
שיעור 2 - מ"א-ג', "ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב" (בראשית י"ג-ב'). 26 דקות, 9MB.
שיעור 3 - מ"א-ד', "וגם ללוט ההלך את אברם היה צאן ובקר ואהלים" (בראשית י"ג-ה'). י"ח באייר תשס"ג. 31 דקות, 11MB.
שיעור 4 - מ"א-ו', "ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני ובינך" (בראשית י"ג-ח'). 22 דקות, 8MB.
שיעור 5 - מ"א-ח', "וה' אמר אל אברם אחרי היפרד לוט מעמו" (בראשית י"ג-י"ד). 26 דקות, 9MB.
שיעור 6 - מ"א-ט' - מ"ב-א', "וה' אמר אל אברם אחרי היפרד לוט מעמו" (בראשית י"ג-י"ד). ז' באדר ב' תשס"ג. 24 דקות, 8MB.

 

פרשה מ"ב

שיעור 1 - מ"ב-ב', מפלת ד' מלכים כנגד ד' מלכויות שיפלו. 20 דקות, 7MB.
שיעור 2 - מ"ב-ג', "ויהי" לשון צרה, "והיה" לשון שמחה. 17 דקות, 6MB.
שיעור 3 - מ"ב-ד', "ויהי בימי אמרפל" (בראשית י"ד-א') . א' בתמוז תשס"ג. 28 דקות, 10MB.
שיעור 4 - מ"ב-ה', "עשו מלחמה" (בראשית י"ד-ב') . 34 דקות, 12MB.
שיעור 5 - מ"ב-ז', "וישובו ויבואו אל עין משפט" (בראשית י"ד-ז'). י"ט באלול תשס"ג, 29 דקות, 7MB.
שיעור 6 - מ"ב-ח', "ויבא הפליט" (בראשית י"ד-י"ג). כ"ו באלול תשס"ג, 25 דקות, 9MB.
שיעור 7 - מ"ב-ח', "ויבא הפליט" (בראשית י"ד-י"ג). ד' בתשרי תשס"ד, 33 דקות, 12MB.

 

פרשה מ"ג

שיעור 1 - מ"ג-ב', "וישמע אברם כי נשבה אחיו" (בראשית י"ד-י"ד). כ"ה בתשרי תשס"ד, 31 דקות, 11MB.
שיעור 2 - מ"ג-ג', "ויחלק עליהם לילה" (בראשית י"ד-ט"ו). ב' מרחשון תשס"ד, 23 דקות, 9MB.
שיעור 3 - מ"ג-ג', "ויכם וירדפם" (בראשית י"ד-ט"ו). ט' במרחשון תשס"ד, 15 דקות, 6MB.
שיעור 4 - מ"ג-ד', "וישב את כל הרכוש וגם את לוט" (בראשית י"ד-ט"ז). ט"ז במרחשון תשס"ד, 27 דקות, 10MB.
שיעור 5 - מ"ג-ו', "ומלכי צדק מלך שלם" (בראשית י"ד-י"ח). כ"ג במרחשון תשס"ד, 22 דקות, 8MB.
שיעור 6 - מ"ג-ז', "ויברכהו ויאמר ברוך אברם..." (בראשית י"ד-י"ט). ל' במרחשון תשס"ד, 32 דקות, 12MB.
שיעור 7 - מ"ג-ח', "וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך" (בראשית י"ד-כ'). י"ד בכסלו תשס"ד, 21 דקות, 8MB.
שיעור 8 - מ"ג-ח', "וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך" (בראשית י"ד-כ'). כ"א בכסלו תשס"ד, 24 דקות, 9MB.

 

פרשה מ"ד

שיעור 1 - מ"ד-א', המצוות נתנו ע"מ לצרף בהן את הבריות. ה' בטבת תשס"ד, 19 דקות, 7MB.
שיעור 2 - מ"ד-ב', "אל תירא אברם" (בראשית ט"ו-א') . י"ב בטבת תשס"ד, 34 דקות, 12MB.
שיעור 3 - מ"ד-ג', "אל תירא אברם" (בראשית ט"ו-א'). י"ט בטבת תשס"ד, 19 דקות, 7MB.
שיעור 4 - מ"ד-ה', אברהם ונח. כ"ו בטבת תשס"ד, 37 דקות, 14MB.
שיעור 5 - מ"ד-ו', "היה דבר ה' אל אברם במחזה לאמר" (בראשית ט"ו-א'). ד' בשבט תשס"ד, 20 דקות, 7MB.
שיעור 6 - מ"ד-ח', "מה תתן לי ואנכי הולך ערירי" (בראשית ט"ו-ב'). י"א בשבט תשס"ד, 17 דקות, 6MB.
שיעור 7 - מ"ד-ט', אברהם ודוד בקשו שבניהם לא יכעיסו. ט"ז באדר תשס"ד, 27 דקות, 10MB.
שיעור 8 - מ"ד-י', "הן לי לא נתת זרע" (בראשית ט"ו-ג'). כ"ג באדר תשס"ד, 31 דקות, 11MB.
שיעור 9 - מ"ד-י"א, "לא יירשך זה" (בראשית ט"ו-ד'). א' בניסן תשס"ד, 26 דקות, 9MB.
שיעור 10 - מ"ד-י"ב, "ויוצא אתו החוצה" (בראשית ט"ו-א'). כ"ב בניסן תשס"ד, 17 דקות, 6MB.
שיעור 11 - מ"ד-י"ג, "אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים" (בראשית ט"ו-ז'). כ"ט בניסן תשס"ד, 16 דקות, 6MB.
שיעור 12 - מ"ד-ט"ו, על הברית בין הבתרים (בראשית ט"ו-ט'). י"ג באייר תשס"ד, 22 דקות, 8MB.
שיעור 13 - מ"ד-ט"ז, "וירד העיט על הפגרים" (בראשית ט"ו-י"א). י"ב בסיון תשס"ד, 27 דקות, 10MB.
שיעור 14 - מ"ד-י"ז, "ויהי השמש לבא" (בראשית ט"ו-י"ב). י"ט בסיון תשס"ד, 18 דקות, 7MB.
שיעור 15 - מ"ד-י"ח, "ויאמר לאברם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך" (בראשית ט"ו-י"ג). כ"ו בסיון תשס"ד, 25 דקות, 9MB.
שיעור 16 - מ"ד-י"ט, "וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי" (בראשית ט"ו-י"ד). י' בתמוז תשס"ד, 25 דקות, 9MB.
שיעור 17 - מ"ד-כ"א, "ויהי השמש באה ועלטה היה" (בראשית ט"ו-י"ז). י"ז בתמוז תשס"ד, 37 דקות, 13MB.
שיעור 18 - מ"ד-כ"ב, "לזרעך אתן את הארץ הזאת" (בראשית ט"ו-י"ח). כ"ד בתמוז תשס"ד, 25 דקות, 9MB.
שיעור 19 - מ"ד-כ"ב, "לזרעך אתן את הארץ הזאת" (בראשית ט"ו-י"ח). כ"ח באלול תשס"ד, 46 דקות, 16MB.
שיעור 20 - מ"ד-כ"ג, על ברית בין הבתרים (בראשית ט"ו-י"ח). כ"ז בתשרי תשס"ה, 32 דקות, 12MB.

 

פרשה מ"ה

שיעור 1 - מ"ה-א', "ושרי אשת אברם לא ילדה לו" (בראשית ט"ז-א'). ד' בחשון תשס"ה, 23 דקות, 8MB.
שיעור 2 - מ"ה-א', "ושרי אשת אברם לא ילדה לו" (בראשית ט"ז-א'). י"א בחשון תשס"ה, 24 דקות, 9MB.
שיעור 3 - מ"ה-ג', "ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה" (בראשית ט"ו-ג'). י"ח בחשון תשס"ה, 28 דקות, 10MB.
שיעור 4 - מ"ה-ד', מדוע האמהות היו עקרות. כ"ה בחשון תשס"ה, 18 דקות, 6MB.
שיעור 5 - מ"ה-ה', "תאמר שרי אל אברם חמסי עליך" (בראשית ט"ו-ה'). ג' בכסלו תשס"ה, 40 דקות, 14MB.
שיעור 6 - מ"ה-ה', "תאמר שרי אל אברם חמסי עליך" (בראשית ט"ו-ה'). י' בכסלו תשס"ה, 28 דקות, 10MB.
שיעור 7 - מ"ה-ו', "ויאמר אברם אל שרי... עשי לה הטוב בעיניך" (בראשית ט"ו-ו'). י"ז בכסלו תשס"ה, 22 דקות, 8MB.
שיעור 8 - מ"ה-ח', "ויאמר לה מלאך ה' הנך הרה" (בראשית ט"ז-י"א). ט"ז בטבת תשס"ה, 21 דקות, 8MB.
שיעור 9 - מ"ה-י', "ותקרא שם ה' הדובר אליה אתה אל ראי" (בראשית ט"ז-י"ג). כ"ג בטבת תשס"ה, 15 דקות, 4MB.

 

פרשה מ"ו

שיעור 1 - מ"ו-א', "ויהי אברם בן תשעים ותשע שנים" (בראשית י"ז-א'). א' בשבט תשס"ה, 23 דקות, 8MB.
שיעור 2 - מ"ו-ב', על ברית מילה. ח' בשבט תשס"ה, 27 דקות, 10MB.
שיעור 3 - מ"ו-ד', "התהלך לפני והיה תמים" (בראשית י"ז-א'). כ"ב בשבט תשס"ה, 26 דקות, 9MB.
שיעור 4 - מ"ו-ו', "ויפול אברם על פניו" (בראשית י"ז-ג'). כ"ט בשבט תשס"ה, 22 דקות, 5MB.
שיעור 5 - מ"ו-ח', "ולא יקרא עוד שמך אברם והיה שמך אברהם" (בראשית י"ז-ה'). כ"ז באדר א' תשס"ה, 28 דקות, 7MB.
שיעור 6 - מ"ו-ח', "ולא יקרא עוד שמך אברם והיה שמך אברהם" (בראשית י"ז-ה'). ד' באדר ב' תשס"ה, 12 דקות, 3MB.
שיעור 7 - מ"ו-ט', "ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך" (בראשית י"ז-ח'). י"ח באדר ב' תשס"ה, 21 דקות, 5MB.
שיעור 8 - מ"ו-י"א, "ובן שמונת ימים ימול לכם" (בראשית י"ז-י"ב). כ"ה באדר ב' תשס"ה, 32 דקות, 8MB.

 

פרשה מ"ז

שיעור 1 - מ"ז-א', "ויאמר א-להים שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי" (בראשית י"ז-ט"ו). ג' בניסן תשס"ה, 23 דקות, 8MB.
שיעור 2 - מ"ז-ב', "וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן" (בראשית י"ז-ט"ז). כ"ד בניסן תשס"ה, 25 דקות, 9MB.
שיעור 3 - מ"ז-ד', "לו ישמעאל יחיה לפניך" (בראשית י"ז-י"ח). א' באייר תשס"ה, 22 דקות, 5MB.
שיעור 4 - מ"ז-ה', "ולישמעאל שמעתיך" (בראשית י"ז-כ'). ט"ו באייר תשס"ה, 16 דקות, 4MB.
שיעור 5 - מ"ז-ו', "ויכל לדבר אתו" (בראשית י"ז-כ"ב). כ"ב באייר תשס"ה, 24 דקות, 6MB.
שיעור 6 - מ"ז-ח', "ואברהם בן תשעים ותשע שנה" (בראשית י"ז-כ"ד). כ"ט באייר תשס"ה, 24 דקות, 6MB.