הרב אורי שרקי

סוכות - הגובה של סוכה

תשרי תשע"ב
סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה, ורבי יהודה מכשיר (משנה סוכה פ"א מ"א). הטעם המרכזי לדעת חכמים הוא ש"עד עשרים אמה אין אדם עושה דירתו דירת ארעי אלא דירת קבע". נרמז לנו בכך שמדרגת ההארה של חג הסוכות אינה ניתנת להשגה מתוך תחושה של קביעות, מתוך הרגשת שייכות לעולם הזה, אלא מתוך ארעיות, כי זאת הארה השייכת במהותה לחיי העולם הבא. חדירת אור מהעולם הבא אל העולם הזה אפשרית רק אחרי סילוק החטאים ביום הכיפורים ורק באופן ארעי. זאת מדרגת סתם אדם. אבל יחידי סגולה, כיעקב אבינו, יכולים לחוש את אור חיי העולם הבא גם מתוך קביעות, בבחינת "עולמך תראה בחייך". הם שייכים לשיטתו של רבי יהודה המכשיר סוכה שגבוהה מעשרים אמה, ואדרבה לשיטתו "סוכה דירת קבע בעינן". מקור שיטתו של רבי יהודה לפי הירושלמי הוא גובה הגג של המקדש, שהיה גבוה הרבה. הסוכה לרבי יהודה היא מעין השתקפות של המקדש בחיי היום יום, שקדושתו קבועה, כנאמר: "זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב כי איויתיה". חילוקי ההנהגה האלה רמוזים בכתוב: "וילך עשיו לדרכו ביום ההוא שעירה" - בבחינת שילוח השעיר ביום הכיפורים, "ויעקב נסע סוכותה ויבן לו בית" - קדושה מתוך בית של קבע, "ולמקנהו" - אלה הנשמות של כל ישראל הקנויות לו, "עשה סוכות" - קדושה של ארעי.