הרב אורי שרקי

שופטים - השופט שבימיך

סיכום שיעור - עוד לא עבר את עריכת הרב
בפרשתנו פרשת שופטים, נאמר: "ובאת אל הכהנים הלוִיִּם ואל השֹפט אשר יהיה בימים ההם" (דברים יז ט). לכאורה הפסוק תמוה. מה יש ללכת אל כהן אחר?! הרי מוכרח אני ללכת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. רש"י כבר מביא את דברי חז"ל האומרים: אל תאמר שהשופטים שהיו בדורות הקודמים היו טובים מזה, אלא "אין לך אלא שופט שבימיך". גם אחרי תשובתו של רש"י אנחנו נשארים בשאלה. וכי מה בכך, שאני אחשוב שהשופט של ימי, הוא שופט פחות טוב מהשופטים של הדורות הקודמים? גם אם אחשוב כך, הרי שלא תהיה לי ברירה אלא ללכת אליו, כי הוא השופט הקיים בימים שלי?! אלא שייתכן שיש ברש"י רמז לדבר הרבה יותר עמוק.

יש בתוך החברה שלנו תמיד, שני סוגי שופטים. יש לך בימיך שופט שהוא בימיך ושופט אחר שאיננו בימיך. במילים אחרות, שופט המבין את הדור שלו ואז נקרא לו שופט שבימיך, ושופט שהוא אמנם צדיק וישר ותמים, אלא שהוא שופט המתאים לדור אחר, החי לפי הקריטריונים של תקופה אחרת. לכן אומר רש"י, כאשר אתה בא אל השופט, לך אל השופט המעורה בבעיות הדור, המבין אותו ואת נשמתו. ובאת אל השופט אשר יהיה דוקא בימים ההם. אלא שעדיין לא ברור לנו איך נגדיר את השופט שבימיך.

בתחילת פרשתנו נאמר: "צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את הארץ" (דברים טז כ). רש"י אומר: 'צדק צדק' מדוע פעמיים? אלא שאתה חייב ללכת "אחר בית דין יפה". אם כן יש לנו פה הגדרה חדשה. בית הדין שאתה צריך ללכת אליו הוא כנראה בית הדין שבימיך, הוא אותו בית דין שרש"י קורא לו 'בית דין יפה'. ומהו בית דין יפה? ממשיך רש"י את דברי הפסוק: "למען תחיה וירשת את הארץ', אומר רש"י: "כדאי הוא מנוי הדיינין הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתן" (ע"פ סנהדרין לב.). אם כן למדנו מזה, שיש שני סוגי שופטים: יש שופט, שכתוצאה מן הפסק שלו, ישראל אינם חיים ואינם יושבים על אדמתם. ורש"י אומר לנו, אם אתה רוצה ללכת אל 'בית דין יפה', תלך לבית דין שהפסקים שלו יובילו לכך שעם ישראל גם יחיה וגם ישב על אדמתו. זה מה שנאמר: כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים דווקא, יש דיינים כשרים ויש דיינים פחות כשרים. הדיינים הכשרים מביאים לכך שישראל יחיו ולא ייפגעו חס ושלום, וגם ישבו על אדמתם.

מעניין לראות שאין כוונתו של רש"י לומר שצריך לבחור בין: זה שעם ישראל יחיה, ובין זה שישב על אדמתו, כאילו כביכול, יכולה להיות סתירה בין פיקוח נפש לבין יישוב ארץ ישראל. אלא אדרבא, בזה גילתה לנו התורה, לפי פרוש רש"י, שישיבת ישראל בארצו היא זו שדווקא מצילה אותו מפיקוח נפש. לכן כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ומתוך כך להושיב אותם על אדמתם.