בניית בית המקדש ואיסור שתיית יין לכהנים

כ"ט באב תשע"א

שאלה:

במסכת תענית מובא שאסור היה לכהנים לשתות יין משום שמא ייבנה בית המקדש. ואם המצווה מוטלת עלינו לבנותו הרי שאין ממה לחשוש שהרי בתוך זמן הבנייה לא ישתו יין אך עד אז ישתו, ואין צורך בהיתרו של רבי. וכן כיצד מעמידים את הגמרא בסוכה שלא כדברי רש"י שם?


תשובה:

המקדש יכול להיבנות גם בבת אחת או בנס או בטבע. בפרט לפי הטכנולוגיה החדשה, ניתן להקימו בחמש דקות באופן מינימלי להלכה. אין זה סותר שלכתחילה אנו הבונים אותו.