הרב אורי שרקי

קורח - מתי התרחש מעשה קורח?

סיון תשע"א
מתי התרחש מעשה קורח? אם נאמר שהיה לפני מתן תורה, כפי שקצת משתמע מדברי הרמב"ם (יסוה"ת פ"ח ה"א), יקשה כיצד מעורב אוהל מועד בעניין. ואם אחר מתן תורה, כיצד יתכן שיפקפקו בשליחותו של משה רבינו אחר שנאמר "וגם בך יאמינו לעולם"? והנראה לומר הוא שכל המעשה התרחש באותם ארבעים יום שבהם משה התנפל לפני ה' אחרי מעשה העגל ושבירת הלוחות הראשונים, וטרם עלה לקבל את הלוחות השניים. באותה שעה סברו החולקים על משה שאמנם דבר ה' במשה, אבל מאחר והוא שבר את הלוחות ננזף, וכבר לא ה' שלחו. לפי זה, "כי לא מלבי" שאומר משה מכוון להצדיק את מעשה שבירת הלוחות. גם הטענה כלפי אהרון קשורה לעשייתו את העגל. משום כך רואים עצמם בני לוי, שלחמו בעושי העגל, נבחרים מכולם, ועל עצמם אמרו "כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה'" . גם בני ראובן, בכור השבטים,רואים לנכון לערער על החלפת הבכורים בכהנים, שלדעתם נפסלו. לפי זה, "אוהל מועד" הוא אהלו של משה שנטה לו מחוץ למחנה וקרא לו אהל מועד, כמפורש בכי תשא, ובו היו מונחים שברי הלוחות. יתכן אם כן ש"משכן קורח דתן ואבירם" נמצא דווקא בלב המחנה ונראה פופולרי יותר בעיני ההמון. הביטוי "לא נעלה" מכוון שלא לצאת אל אהלו של משה שעמד למרגלות הר סיני בדרך לעליה, והיה אם כן גבוה יותר מהמחנה. גם מובן מדוע נצטוה אלעזר לעשות את מחתות מקריבי הקטורת ריקועי פחים ציפוי למזבח, מכיון שעד אז הוא טרם נבנה. אף האמירה של חז"ל בפרשתנו שנפילת משה על פניו היתה מפני שחשדוהו באשת איש מקבילה לאותה האמירה על "והביטו אחרי משה" שבפרשת כי תשא. גם הרעיון שעלה על לב הר"ן איש שיש בידם גם כן להקריב קטורת מובן יותר אם מדובר באוהל מועד שקדם למשכן, בטרם נקבע אהרון לכהן גדול. מכל זה עולה שמעלת משה ואהרון אינה תלויה בקיום הלוחות אלא בדבר ה' אשר בפיהם.