הרב אורי שרקי

שלח לך - המעפילים

סיון תשע"א
"אמר משה למעפילים: "למה תמרו את פי ה' והיא לא תצלח". סגנון הדברים הוא שאם יוזמתם של המעפילים היתה מצליחה, היה מותר להמרות את פי ה', וזה דבר שאינו מתקבל על הדעת. גם דברי המעפילים עצמם: "הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה' כי חטאנו" מוקשים מאד. הרי אם כוונתם היא לתקן את חטאם שמאסו בארץ ישראל, הלוא עתה ניתנה להם מצווה אחרת, והיא שלא להיכנס לארץ ישראל בארבעים השנים הקרובות. אם כן מדוע חשבו לתקן על ידי עבירה חדשה? וביאר רבי צדוק הכהן מלובלין שסברו המעפילים שהאיסור להיכנס לארץ אינו בא אלא כדי לבחון את דביקותם במטרה, ושכוונת ה' היא שיראו את חזרתם בתשובה דווקא על ידי שימרו את פי ה' ויעפילו את ההר. דומה הדבר למאמר המפורסם: "כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ מ"צא", והם סברו שזה בכלל "חוץ מצא". אך האמת היא שטרם הגיעה אז העת להנהגה הפועלת באופן של המראת פי ה' אפילו מתוך כוונה לטובה. רק בעקבתא דמשיחא מתגלה הנהגה הפועלת בגלוי נגד הסמכות הרוחנית, בבחינת "חוצפא יסגי", לשם יישוב ארץ ישראל. ועל זה אמר משה רבינו "והיא לא תצלח", היא - ולא אחרת, דהיינו בעקבות משיחא, שאז כן תצלח.