אמינות מסורת הקבלה ותורת הרב קוק

כ"ח באב תש"ע

שאלה:

למיטב הבנתי, דבריו של הראי"ה קוק זצ"ל מבוססים על תורת האר"י זצ"ל. כמו כן הבנתי שלא כל חכמי ישראל הכירו במסורת של קבלה ו/או זוהר. כמו כן הבנתי שיש שאלה במחקר לגבי מקור ספר הזוהר.

איך אפשר לסמוך על מסורת קבלית אם אין אנו בטוחים במקוריותה?

האם אי הכרה במסורת של קבלה סותרת את תורת הראי"ה? למה?

תשובה:

יחוס הזוהר לרשב"י או לרבי משה די ליאון אינו מעלה ואינו מוריד לגבי האותנטיות היהודית שלה. כי ר"מ די ליאון אינו פועל לבדו אלא הוא שייך לאסכולה קדומה, יהי זמן ההתנסחות השיטתית שלה אשר יהא, כמו שהתלמוד אינו פרי דמיונם של עורכיו, כגון רבינא ורב אשי, כי אם איסוף חכמת הקדמונים, למרות שחותם דור עריכתו מורגש בו. הטענה שהקבלה היא חדירת רוח זרה ליהדות, כפי שנטען במאה ה-19 וראשית ה-20, אינה עומדת במבחן הביקורת האובייקטיבית, הן מתוך ניתוח המוטיבים הסמויים בתנ"ך והן מצד המחקר ההיסטורי המורה על רצף של מסורות איזוטריות ביהדות.