הרב אורי שרקי

עקב - מבחן התוצאה

מנחם-אב תש"ע
קיימת סתירה לכאורה בין שני פסוקים הקרובים זה לזה בפרשה. בין "ואכלת ושבעת", שמשתמע ממנו שהאכילה והשביעה רצויים הם (ובפרט לפי פירושו של האדמו"ר מקומארנא ש"ואכלת ושבעת" הוא רשות לכל אדם, אבל מצוה לצדיקים) לבין "פן תאכל ושבעת" שבא לאסור לכאורה את השביעה. אלא ברור שהכל תלוי בתוצאה. אם בעקבות השביעה מגיעים ל"וברכת את ה' אלוהיך", הרי שהדבר רצוי, ואם התוצאה היא "ושכחת את ה'" הרי שהדבר בלתי רצוי. מתוך כך יש להבין נכונה את הכתוב אותה פרשה: "ואמרת בלבבך: כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה", לא כאמירה פסולה, שהרי "התורה לא תבטל את ערך האמצעים" (ר"ן ור"י אברבנאל), אלא הדבר תלוי בתוצאה. אם הדבר קשור לשכחת ה' או אדרבה לזכירת ה': "וזכרת את ה' אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל". משום כך היה רבינו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל שולח את תלמידיו לצפות במצעד צה"ל ביום העצמאות כדי לזכור את ה' הנותן לנו כוח לעשות חיל.