האם גוי שמתגייר הופך להיות יהודי לכל דבר?

ט"ז באב תש"עשאלה 1:

אני התגיירתי לפני שנים ולמרות שיש במשפחה שלי שורשים יהודיים מכלל אנוסי ספרד אין לי שום מסורת אבות ידועה. אחרי שנהייתי יהודי הלכתי ללמוד בישיבה והתקשיתי בכמה עניינים בנוגע למעמד הגרים בתוך כלל ישראל. הרי ידוע שגר המתגייר כתינוק שנולד וגם שהגוי שמתגייר הופך להיות יהודי לכל דבר. ככה אני למדתי בתחילת דרכי עד קבלת עול המצוות וככה אמרו לי לאורך כל תהליך הגיור. עכשיו רציתי לשאול את הרב, איך זה מסתדר עם הסוגיות הבאות בהלכה?:

1) רמב''ם. משנה תורה. הלכות איסורי ביאה טו' ז

2) שו''ע: חושן משפט. דיינים ז

בעניות דעתי אין זה מסתדר לי עם האמירות הקודמות. אם באמת גר שמתגייר נהייה יהודי לכל דבר מדוע הרמב''ם אומר שקהל גרים אינו קרוי קהל ה' ומדוע גר פוסל בית דין של שלושה?


תשובה 1:

קהל ה' הם מי שהגרים מצטרפים אליהם. מאחר והגר מצטרף לקהל ה', הווה אומר שהוא עצמו אינו קהל ה'. זה עניין לוגי לחלוטין. אין זה נוגע כלל לחיבתו, שעולה על חיבת יהודי מלידה כמבואר באגרת הרמב"ם לרבי עובדיה הגר. כמו כן פסילת דיין מקהל גרים וממשרה שלטונית אינה מתוך קנאות לאומית חלילה, אלא מתוך שאחת מהתכונות הנדרשות מבעל שררה היא הרחמנות על פקודיו, שלזה מסייעת הרבה הגדילה המשותפת מאז הלידה. בעוד שמי שהצטרפותו לעם ה' היא מתוך הכרת אמיתת התורה, יש חשש שמא אינו מרחם כל כך על מי שלא גדל ביניהם. העיקרון נשאר כמו כל עיקרון ברמה הכללית, גם אם במציאות יחיד כלשהו אינו תואם את ההגדרות האלו. עיכובים כאלה אינם מבטלים את הנאמר גם על ידי הרמב"ם עצמו שגר הוא ישראל לכל דבר והוא בכלל רעך, כשם שאין ההבחנות בין המינים או השבטים או פסול קרובים לעדות מבטל את היות כולנו בני אל חי. אוסיף שהמתגייר היה צריך להיקרא "גר שמתיישב" כלומר מי שהופך מזר לתושב. אלא שהאמת היא שבכניסתו לעם ישראל הוא הופך לגר כמו כל עם ישראל, שהם כולם גרים בארץ בין האומות.שאלה 2:

תודה על התשובה. דבריך מאוד ברורים ומעודדים ואני מאוד מעריך שהקדשת זמן לשאלתי. אבל עדין יש לי קושייה בהמשך דברי הרמב''ם בהלכות איסורי ביאה, כך הוא כותב בסעיפים ח וט:

ח גיורת שנשאת לגר והולידו בן אע''פ שהורתו ולידתו בקדושה הרי זה מותר בממזרת. וכן בן בן בנו עד שישתקע שם גירותו ממנו ולא יודע שהוא גר ואח''כ יאסר בממזרת ואחד הגרים ואחד העבדים משוחררין דין אחד לכולן:

ט גר שנשא בת ישראל או ישראל שנשא גיורת הולד ישראל לכל דבר ואסור בממזרת:

מדבריו אפשר להבין שאם הולד מגר ובת ישראל הוא ישראל לכל דבר זאת אומרת שהגר עצמו והבן של גר עם גיורת הם לא נחשבים ישראל לכל דבר עד שישתקע שם גירותו ממנו ולא ידע שהוא גר. האם זה נכון מה שהבנתי מדברי הרמב''ם?


תשובה 2:

אין חפיפה בין היתר נישואין לבין "ישראל לכל דבר". כהן אסור בגרושה וכהן גדול אף באלמנה גם אם הן בנות כהנים, ואין בכך כדי לקבוע שאלמנה או גרושה אינן "כוהנות לכל דבר". יצויין גם שגר מותר בכהנת אע"פ שכהן אסור בגיורת.