הרב אורי שרקי

מסעי - מסעי בני ישראל ותולדות עם ישראל

תמוז תש"ע
מסעי בני ישראל מקבילים הם לתולדות ישראל מראשית הבריאה ועד מדינת ישראל. רעמסס - ההיעדר (רע) שמכוחו נעשה חלל (מסס) המאפשר את הבריאה. סוכות - כנגד סוכה שבנה לו הקב"ה בהר הבית בצפיה שיבנו לו בניו בית (מדרש). אתם, בקצה המדבר - בריאת האדם המדבר: "ברא אתם". פי החירות - הבחירה החופשית והציווי. מרה - חטא עץ הדעת. אלים - אדם הראשון אחרי הגירוש, שהוא שורש שבטי ישראל (שנים עשר עינות מים) ואומות העולם (ושבעים תמרים) כאחד. ים סוף - שת, סוף הולדת אבות האנושות. מדבר סין - אנוש המשתמש בכח הדיבור לקרוא בשם ה'. דפקה, על שם החולשה בעקבות הצפת שליש העולם - קינן. אל-וש - מהלל-אל. רפידים (אותיות "מפי ירד") - ירד. מדבר סיני - חנוך, שהתהלך עם הא-לוהים, קברות התאוה - מתושלח, שבימיו השחיתה הארץ, חצרות - למך, המקדים את נוח כחצר לפני הבית. רתמה - נוח, שבימיו נידונו ברותחים כגחלי רתמים. רמון פרץ - שם, אבי תמר שיצא ממנה פרץ. לבנה - בנין המגדל בימי ארפכשד. רסה - בנין רסן על ידי אשור בימי שלח. קהלתה - עבר, ראשית קדושת הכלל. הר שפר - פלג (בירור הסגולה). חרדה (כמו "חרדת אלינו") - רעו (ל' רעות). מקהלות - שרוג (מלשון חיבור). תחת - נחור (הפחד=חתת בימי אור כשדים). תרח - תרח (!). מתקה - אברהם (מיתוק על ידי חסד). חשמונה - יצחק שנימול לח', לשמונה. מוסרות - יעקב, שממנו התחלת השלשלת הישראלית. בני יעקן - בני יעקב בעקת גלות מצרים. חור הגדגד - יציאה לחירות של גדודי ישראל. יטבתה - מתן תורה, אין טוב אלא תורה. עברונה - מעבר ארנון והירדן. עציון גבר - דוד, המכונה עדינו העצני והגבר הוקם על. קדש - מקדש ראשון. הור ההר - חורבן הקדש, מות אהרון הכהן הגדול. צלמונה - צלמות גלות בבל. פונון - בנין בית שני לראש פינה. אובות. דורות אבות העולם בימי הזוגות. עיי העברים - חורבן בית שני. דיבון גד - דיאבון לב האומה בגלות. עלמון דבלתימה - היעלמות התורה על ידי הפיצול של המסורת לשתי דבלות, ספרדים ואשכנזים. הרי העברים - העברה במסורת הברית בימי השואה. ערבות מואב - עריבות התחדשות המלכות שמקורה ברות המואביה.