גילגולי נשמותי"ג בתמוז תשס"ו, א' באדר תשס"ז

שאלה 1:

מהו המקור הראשוני שמדבר על גילגולי נשמות ביהדות? האם גילגולי נשמות הוא דבר שמקובל באופן חד משמעי על כל גדולי ישראל? מה דעת הרמבם ורס"ג?

תשובה 1:

המקור המפורש הראשון הוא בספר אמונות ודעות לרס"ג, כשכוונתו שם היא לדחות את האמונה הזאת. הרמב"ם לא כתב על זה כלום. לעומתם המקובלים מלאים מזה. פרשיות רבות בתנ"ך אינן מובנות די הצורך בלי להניח את אמונת הגלגול. עיין בר"י אברבנאל על פרשת היבום. הוא הדין לסוגיות רבות בתלמוד. ועיין היטב בשו"ת מהרלב"ח סי' ח.שאלה 2:

רציתי לשאול את הרב מה דעתו לגבי גלגולי נשמות, האם הוא מצדד, והאם הוא יכול להתייחס לטענותיו של רס"ג באמונות ודעות, ולדעתו של הרמב"ם כפי שמובאת במלחמות ה' לרבי אברהם בן הרמב"ם.

תשובה 2:

עיין שו"ת מהרלב"ח סימן ח, ור"י אברבנאל על פרשת היבום, ובס' נשמת ישראל לרבי מנשה בן ישראל.