הרב אורי שרקי

נשא - ברכת כהנים

סיון תש"ע
ברכת כהנים כוללת שלשה שלבים. הראשון נוגע לריבוי הנכסים: "יברכך - ירבו נכסיך, וישמרך - מן הגנבים". ולא עוד, אלא ששם שמים "ה' " חל על ההצלחה החומרית. ללמדך שהבסיס לכל העליות הרוחניות הוא האחיזה הבריאה בחומריות דוקא. אלא שכל עוד אנו עסוקים בחומריות בלבד עדיין אין גילוי ל"פניו" של הקב"ה. כשעולים למדרגת העסק בתורה הנקראת "אורה" מתקיים "יאר ה' פניו". ועדיין זקוק האדם לחנינה מאת ה' "ויחונך", משום שעוד לא עלה במעלות הקדושה היתירה. אבל כשהוא מדקדק במצוות "עד כזית ועד כביצה" כבר זוכה לנשיאות פנים של "ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום".