הרב אורי שרקי

קדושים - ערך הנטיעה

אייר תש"ע
"כי תבואו אל הארץ... ונטעתם כל עץ מאכל". פשוטו של מקרא זה שבפרשתנו הוא שהנטיעה הינה רק הכשר למצוות ערלה ונטע רבעי, ולפי זה אין ערך עצמי בנטיעה כי אם במצוה הנתלית בה. אבל במדרש רבה מפורש שהנטיעה הינה דרך לקיים את שאיפת הדבקות בבורא, שכדרך שהוא נטע גן בעדן כך אנו עסוקים בנטיעה ודבקים במידותיו. מידה זו מתגלה דוקא בארץ ישראל שהיא ארץ ה'. זאת, משום שבארץ ישראל קיימת קדושה גם בטבע ולא רק מעל לטבע. בדורנו זכינו להתחדשות הנתיב של הדבקות בה' על ידי החקלאות והמעורבות בטבע. גם על זה יש להודות לה'.