הלוואה בריבית לגוי

י"ז בניסן תש"עשאלה 1:

למדנו בספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קצח' "שציוונו לבקש ריבית מן הגוי ואז נלוה לו עד שלא נועילהו ולא נעזור לו אבל נזיקהו...". אני מבין שאין מצווה לגמול חסד עם הגוי אך מדוע לגרום לו נזק?

תשובה 1:

הלואה בריבית אינה נזק כי אם פיצוי על אי זמינות הממון אצל המלוה. איסור ריבית בישראל הוא מפני האחוה.שאלה 2:

שאלתי מכוונת ללשון הרמב"ם "אבל נזיקהו". נראה שהרמב"ם רואה בזה נזק, לא כן?

תשובה 2:

נאמר כלפי מי שאינו מקיים מצוות שנצטוו בהן בני נח.