תשובה מעוון חמור

ג' בתמוז תשס"ו

שאלה:

איך לשוב בתשובה שלימה מעוון הוצאת זרע לבטלה?


תשובה:

ע"י ריבוי תורה ואהבה. כי עוון זה בא מחסרון אהבה ומתוך כך הפניית כוחות החיים כלפי עצמו במקום כלפי זולתו. התיקון העיקרי הוא לפי זה להתחתן, ורק לאחר מכן יש גם מקום למי שזה מתאים לנפשו, לנהוג בתיקוני השובבי"ם עפ"י הקבלה.