גאולה ותשובה

י"ח באדר תש"ע

שאלה:

בהרבה מקומות כותב הרב צבי יהודה שהגאולה אינה תלויה בתשובה. אבל איך הוא הסביר את דברי הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ז, הלכה ה שכתב שאין ישראל נגאלין אלא בתשובה?

תשובה:

הכוונה להשלמת הגאולה.