מה הסידור בו מתפלל הרב?

ז' באדר תש"עשאלה:

מה בבקשה הסידור בו מתפלל הרב? האם ישנם עוד סידורים עם הנוסח "דעה ובינה והשכל" לבני עדות המזרח? זו שאלה מעשית - לדעת איזה סידור לקנות, מאחר ששמעתי מהרב באחד השיעורים שזה הנוסח הנכון לנו.


תשובה:

אני מתפלל בסידור "עולת תמיד". גם ב"תפילת החודש" (המקורי וגם "תפילת החדש מהדורת ארץ ישראל" של הרב זייני) או "בית עובד" ו"בית מנוחה" או "פתח אליהו".