שלושת האנשים בפרשת וירא - פירושי הרמב"ם והרמב"ן

ט', י"א בחשון תש"עשאלה 1:

בשעור בספר בראשית, תחילת פרשת וירא, ציין הרב כי הן לרמב"ם והן לרמב"ן יש מקורות בחז"ל לפרוש שלהם האם שלושת האנשים היו בחלום (הרמב"ם) או מלאכים בלבוש אנשים (הרמב"ן). האם הרב יכול לשלוח לי את מראי המקומות לשתי הדעות? הרב ציין כי מקור אחד הוא במדרש והשני בזוהר.


תשובה 1:

הזוהר אומר ששלשה אנשים הם אברהם יצחק ויעקב. אם כן זה כרמב"ם שהכל במראה הנבואה שהרי מכיוון שלא יעלה על הדעת שאברהם יראה את האבות אין זה אלא שמדובר במידות המיוצגות על ידי האבות. המדרש אומר שהם אכלו אע"פ שאין דרכם של מלאכים לאכול כי צריך להתנהג כמנהג המקום, שהוא העוה"ז, וזה מתאים לדעת הרמב"ן.שאלה 2:

הזוהר גם תומך בדעת הרמב"ן:

זוהר חלק א דף צח ע"ב

"והנה שלשה אנשים וגו', אלין תלת מלאכין שליחן, דמתלבשן באוירא, ונחתי להאי עלמא, (ואתחזון) בחיזו דבר נש, ותלת הוו כגוונא דלעילא, בגין דקשת לא אתחזי אלא בגוונין תלתא, חוור וסומק וירוק, והכי הוא ודאי, ואלין אינון שלשה אנשים, תלתא גוונין, גוון חוור גוון סומק גוון ירוק, גוון חוור..."

הרב ציין שמלחמתו של הרמב"ם נגד אמונות תפלות בהן ישויות רוחניות מתלבשות בגופים ארציים (אנימיזם) . הנה גם הזוהר מדבר על דברים כאלו. איך להבין את הזוהר?


תשובה 2:

זהר וירא צח: "מאן אינון שלשה אנשים? אלין אברהם יצחק ויעקב". מה שציטטת הוא פירוש אחר בחלק הנקרא סתרי תורה. אין זה אנימיזם כי אם תיאור ההתגלות וזה ניתן להתפרש כרמב"ן או כרמב"ם. האנימיזם הוא יחוס רוחות אישיים לחפצים גשמיים.