קבלת האומה

ל' בתשרי תשס"ט

שאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

א. תוקף התלמוד בישראל הוא מכח קבלת האומה. מהו ההיגיון האמוני שעומד מאחורי העיקרון שקבלת האומה היא זו שקובעת את תורה שבעל פה? ישראל קודמים לתורה. ב. מה נחשב קבלת האומה? הרי תמיד יהיה מישהו שלא יקבל את העניין ההוא? זו זרימה הסטורית כללית. ג. במקום אחר הרב כתב שיש חיוב להאמין בדבריהם של גדולי הדורות ושהם נאמרו ברוה"ק. המקור לאמונה זו הוא העיקרון המובא לעיל? רמב"ן על ב"ב י"ב. א"כ הקושיה מתעצמת, שהרי תמיד היו מתנגדים לגדולי הדורות. ד. האם הרב קוק זצ"ל, ניתן לומר שהאומה קיבלה אותו כחלק מחכמי הדורות? אכן.