דוד ובת שבע

ח' בסיון תשס"ו

שאלה:

האם דוד חטא עם בת שבע? בגמרה מוזכר שכל האומר שדוד חטא אינו אלה טועה. אם לא היה חטא למה הכוונה באמירתו של דוד "חטאתי לנגדי תמיד". ולמה הוכיח אותו הנביא הרצחת וגם ירשת?


תשובה:

הכוונה שלא חטא בחטא ההלכתי של אשת איש, כי בת שבע היתה גרושה וגם לא ברציחה כי אוריה היה מורד במלכות. אבל חטא מוסרי אכן היה, ועל זה הוכיחו הנביא. ועיין בעניין זה מה שכתב מהר"ל מפראג בספר "באר הגולה" עמ' ק'.