השכינה נמצאת במערב - פירוש

י"ט באב תשס"ח

שאלה:

כיצד ניתן לפרש את דברי הגמרא בחגיגה (הנרמזים גם במדרשים שונים) האומרת שהשכינה נמצאת במערב? (ומכאן נגזרות גם השלכות הלכתיות!)


תשובה:

השקיעה של הכוכבים במערב מעוררת את הנפש להכרה שהמציאות תלויה בבורא וזה עצמו דעת אלוהים המשרה שכינה בנפש האדם. ועיין חידושי אגדות למהר"ל על הסוגיה הזאת בבבא בתרא.