האבות והמצוות

א' בניסן תשס"ח

שאלה:

א. כיצד נהגו אבותינו ביחס למצוות? האם הם ממש קיימו באותה צורה שאנו נוהגים היום?

ב.איך נהגו לפני המחלוקות? כדוגמא איך הניחו תפילין לפני המחלוקת בין רבינו תם לרש"י?

ג.בכלל - מה פתאום הפריע בהתלה לתנאים או לפניכן שבגלל זה הם התחילו לחקור ולעשות לימודים שמזה באה התורה שבעל"פ?


תשובה:

א. אם כוונתך לאברהם יצחק ויעקב, על פי האר"י הם לא קיימו בצורה שלנו. אם לדורות ממשה ועד עתה, לפי הרמב"ם אין שום הבדל אלא אם כן היתה שכחה. לפי רבי יהודה הלוי, נתנה הסמכות לדורות לדרוש מחדש את הכתוב לפי הצורך ובפרט על ידי הנביאים.

ב. לפני המחלוקות נהגו ללא מחלוקת. לגבי תפילין, נהגו שניהם והמחלוקת היא מה עיקר הדין ומה מדת חסידות. עיין מבוא לשו"ת מן השמים מהדורת הרב ראובן מרגליות.

ג. בכל הדורות דרשו גם לפני התנאים. עיין גם בספר יסוד המשנה ועריכתה מאת הרב ראובן מרגליות. מבוא לתורה שבעל פה מאת הרב אליהו בן אמוזג. מבוא למשנה מאת חנוך אלבק.