הרב אורי שרקי

קהלת - כ"ח עתים

תשס"ח
נאמר בספר קהלת (ג, א-ח): "לכל זמן, ועת לכל חפץ תחת השמים, עת ללדת ועת למות וגו' עת מלחמה ועת שלום".

מכיוון שאמרו חז"ל (סנהדרין צ"ז): ששת אלפים שנה הוי עלמא" יש מקום לראות את 28 העתים שכתב שלמה כתוכנית כוללת של ההסטוריה, כשכל עת היא חלק אחד מ-28 ב 6000 שנה. כלומר כל עת שווה בערך 214,21 שנה. לפי עניות דעתי ניתן לראות הקבלה ברורה של מאורעות ההסטוריה כפי הרשום בלוח שלהלן.

סימן שאלה מציין השערה מתקבלת על הדעת ביחס לעיתויו של מאורע המוזכר במקורותינו אך ללא ודאות.

השנה לבריאת העולם מציינת את סיום העת. למשל המספר 214 מציין את השנים 214-1 לבריאת העולם. התאריכים אינם מדויקים לחלוטין אלא בקירוב של כחצי שנה.

מאורעות עת שנה #
בריאת אדם הראשון והולדת בניו (שת – 130 בראשית ה,ג). ללדת 214 1
נהרג קין ? (עי' רש"י בר' ד, כג). למות 428 2
התפתחות התרבות ? (בר' ד, כ-כא). לטעת 643 3
נמחה שליש העולם ? (עי' רש"י בר' ו, ד). לעקור נטוע 857 4
"מלאה הארץ חמס". מבול (שנת 1056 – סדר עולם רבה). להרוג 1071 5
מהמבול. "ויחל נח איש האדמה ויטע כרם" (בר' ט,כ). לרפוא 1285 6
"פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה" (בר' ט,ז). התרבות בני אדם. לפרוץ 1499 7
מגדל בבל. לבנות 1714 8
פלגה (לפי סע"ר - 1886). עבודה זרה בבית עבר (תרח). לבכות 1928 9
חיי אברהם (2123-1948). אברהם צוחק בגיל 99 (2047). לשחוק 2142 10
מות יעקב ("ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד", בר' נ,י) 2255 גלות מצרים. ספוד 2356 11
יציאת מצרים ומתן תורה. רקוד 2571 12
ימי השופטים (אין מלך בישראל). להשליך אבנים 2785 13
בנין בית ראשון (2928). כנוס אבנים 2999 14
ימי בית ראשון בהם שרתה שכינה בישראל. לחבוק 3213 15
חורבן בית ראשון (3338?). לרחק מחבק 3427 16
ימי בית שני (עי' מלבי"ם על דניאל ט,כד ד"ה ולהביא צדק עולמים). לבקש 3642 17
חורבן בית שני (3828) לאבד 3856 18
כתיבת המשנה (עי' הקדמת הרמב"ם לספר משנה תורה). לשמור 4070 19
גלות אדום. להשליך 4284 20
גלות ישמעאל. לקרוע 4498 21
ימי הגאונים – איחוד העם היהודי ע"י קבלת התלמוד. לתפור 4712 22
ימי הגאונים – אין הרבה חיבורים כוללים את כלל ההלכות. לחשות 4927 23
ימי הראשונים – יצירה ספרותית רבה. לדבר 5141 24
הרנסנס באירופה (קושיה: האינקוויזיציה). לאהב 5355 25
פרעות מהגוים (ת"ח ועוד). מחלוקות בישראל (ר"י איבשיץ, חסידות ולהבדיל משיחי שקר). לשנא 5569 26
נפוליון ברוסיה (5570), מלחמת העולם ה א' (5614) וה ב' (5698). גוג ומגוג (?) מלחמה 5784 27
ע"י משיח צדקנו במהרה בימינו. שלום 5998 28


ואם כי יתכן שאין האמת כדברינו, על כל פנים אין אנו פטורים מלקיים את צוואת אדון הנביאים מפי הגבורה: "זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור" (דב' ל"ב, ז).