שמואל מורה הלכה בפני רבו היה

ט' באדר א' תשס"ח, ב' באייר תשס"טשאלה 1:

מוזר הדבר בעיני ששמואל הוא זה שחידש את ההלכה ששחיטה כשרה בזר - וכי עד ימיו רק הכוהנים שחטו? התמיהה גדולה יותר כי למדתנו שהתורה לא רצתה להחיל את שם הכהונה על השחיטה שהיא מעשה אכזרי בעיקרו, לאור העובדה שהכוהנים הם רחמנים בטבעם.

תשובה 1:

אמנם שחיטה כשרה בזר אבל בימי עלי שחטו בפועל הכהנים.שאלה 2:

לא הבנתי תשובתך בקשר לשאלתי. האם עד ימיו של שמואל שחטו רק הכוהנים? אחדד את שאלתי: אם שמואל מורה הלכה בפני רבו, משמע שאפילו עלי, שהיה גדול הדור לא ידע את ההלכה. ואיך עד אז לא הרגישו הכוהנים שהם אנשי חסד את הסתירה בנפשם לפעולת השחיטה שיש בה מן האכזריות?

תשובה 2:

עלי ידע את ההלכה ולא השתמש בה בפועל, אולי מתוך כוונה לשמר את מעמדה של הכהונה. עצם הידיעה שהשחיטה כשרה בזר די בה כדי לגרום לעדינות נפש אצל הכהן גם אם הוא זה ששוחט בפועל.שאלה 3:

אינני מבין מדרש זה, ןאודה לרב אם יאיר את עיני בזה:

(ברכות, לא, ע'ב): 'א'ר אלעזר: שמואל - מורה הלכה בפני רבו היה, שנאמר (א', כה) 'וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל עלי'. משום דוישחטו את הפר הביאו את הנער אל עלי? אלא אמר להם עלי - קראו לכוהן וישחוט. חזינהו שמואל דהוו מהדרו בתר כוהן למישחט. אמר להם: שחיטה כשרה בזר. אייתוהו לקמיה דעלי. אמר לו: מנא לך הא? אמר ליה: מי כתיב 'ושחט הכוהן'? 'והקריבו... הכהנים' (ויקרא, א', ה) כתיב - מקבלה ואילך מצוות כהונה. אמר ליה: מימר שפיר קאמרת, מיהו מורה הלכה בפני רבך את, וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. אתיא חנה קצווחא קמיה: 'אני האשה הנצבת עמך בזה'. אמר לה: שבקי לי דאענשיה ובעינא רחמי ויהא לך רבא מיניה. אמרה לו: 'אל הנער הזה התפללתי''.

שמואל היה בגיל 3 (ולדעת המהרש"א פחות מגיל 2), איך יתכן שעלי אחד משרשרת מסירת התורה, חפץ להורגו בגלל שהורה הלכה לפני רבו, הרי:

1. שמואל התינוק אינו בן 13 ובית דין לא יכול להמיתו שהרי אינו בר חיובא כלל.

2. מורה הוראה לפני רבו - מיתתו בידי שמיים (מהרש"א) שזה רק בגיל 20 ומעלה.

3. מדוע עלי מתערב בדבר שמיתתו בידי שמיים ולא בידי בית דין.

4. הרי שמואל עדיין לא למד כלום מעלי (רק באותו יום הגיע ראשונה למשכן) ועלי נחשב רבו בגלל היותו גדול הדור (תוספות) – אולי שמואל לא ידע את התוספות הזה?

5. האם גם היום ילד שיורה הלכה לפני רבו מובהק יתחייב מיתה?

חיפשתי רבות אך לא מצאתי מי ששואל שאלות פשוטות וחמורות אלו (חמורות בגלל ההווה אמינא להרוג תינוק על דבר כזה).

תשובה 3:

הדרש אינו מתאר מציאות עובדתית אלא מציאות ערכית, כשכוונתו לומר שעם הופעתו של שמואל בבית עלי נפתח דף חדש בהנהגה התורנית, הכולל את הנמכת מעמד הכהונה.