שופטים במדינת ישראל

ד' באדר א' תשס"ח

שאלה:

האם מותר לשמש כשופט היום במדינת ישראל? מדוע? מה היחס שצריך להיות לנו לשופטים דתיים גדלים כמו השופט אלון וכדו'?


תשובה:

מותר על מנת להציל עשוק מיד עושקו.